Pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu


Pomiary realizacyjne polegają na umiejscowieniu w przestrzeni budowli. Położenie to musi być zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym. Realizacja tego zadania przez geodetę zapewnia zgodną z przepisami realizację inwestycji.

Etapy realizacji zlecenia:Inwentaryzacje przyłączy i obiektów liniowych


Przyłącza oraz obiekty liniowe infrastruktury są również obiektami budowlanymi, dla których wymagane są pomiary powykonawcze. Niektóre obiekty infrastruktury dodatkowo wymagają odbioru technicznego przez poszczególne branże, które bez inwentaryzacji powykonawczej nie pozwolą na użytkowanie sieci.

Etapy realizacji zlecenia:Geodezyjna obsługa inwestycji


Kompleksowa obsługa inwestycji to zakres prac geodezyjnych obejmujący wszystkie, potrzebne do wybudowania budynku, czynności pomiarowe. Od wytyczenia osi budynku i jego skrajnych punktów do wylania ostatniego stropu na wielopiętrowych inwestycjach budowlanych. Proponujemy zarówno obsługę domów jedno rodzinnych jak i największych inwestycji na terenie Trójmiasta.

Etapy realizacji zlecenia:Pomiary specjalne na potrzeby dróg wraz z infrastruktura towarzyszącą, obliczenia kubatury mas ziemnych


W każdej inwestycji drogowej niezbędna jest obecność geodety podczas całego procesu budowy. To geodeta wynosi projekt w teren i kontroluje czy jest prawidłowo wykonany. Dodatkowo wykonujemy pomiary mas ziemnych, które są niezbędne do wyceny prac.

Etapy realizacji zlecenia:Pomiary pionowości masztów i kominów, badania przemieszczeń budynków i gruntów


Dla obiektów wysmukłych takich jak kominy, maszty TV i radiowe, słupy wysokiego napięcia i inne muszą być wykonywane okresowe pomiary pionowości. Pomiary przemieszczeń i odkształceń wykonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu oraz bezpieczeństwa jego utrzymania. Każdy ruch czy to w poziomie, czy w pionie jest bardzo ważną informacją dla kierowników budów, geologów, konstruktorów. W przypadku zaobserwowania przekroczenia przemieszczeń ustalonych jako graniczne wnioski z interpretacji służą do podjęcia decyzji związanych z wykluczeniem czynników powodujących zmiany na obiekcie, które mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Etapy realizacji zlecenia:Okazania, wznowienia granic, podziały nieruchomości


Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

Wznowienie punktów granicznych nieruchomości (także: wytyczenie punktów granicznych z ewidencji gruntów) - prace tego typu wykonuje się w sytuacji, gdy granice nieruchomości zostały wcześniej ustalone według stanu prawnego ale punkty graniczne zostały usunięte, zniszczone lub przesunięte.

W przypadku, gdy stan prawny granic nie został określony a istnieje potrzeba okazania w terenie granic nieruchomości (np. przed jej sprzedażą) istnieje możliwość wytyczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej wg danych z ewidencji gruntów.

Etapy realizacji zlecenia:Pomiary powierzchni lokali


Pomiar powierzchni lokalu (pomiar powykonawczy, inwentaryzacyjny) wykonuje się po zakończeniu procesu budowlanego w celu ostatecznego określenia powierzchni, która będzie podstawą do obliczenia ceny lokalu i będzie wpisana do I działu Księgi Wieczystej zakładanej dla nowej nieruchomości lokalowej.

Powierzchnia z pomiaru powykonawczego zazwyczaj różni się od powierzchni z projektu (czyli zawartej w umowie przedwstępnej) co wynika m.in. z dokładności procesu budowlanego. Pomiar inwentaryzacyjny wykonuje najczęściej uprawniony geodeta, rzadziej osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Etapy realizacji zlecenia:Opracowanie certyfikatów energetycznych


Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu a zarazem jego koszt uzależnione jest od kompletności dokumentacji technicznej obiektu, skomplikowania jego bryły oraz wyposażenia obiektu w dodatkowe urządzenia techniczne.

Etapy realizacji zlecenia: